Vedtekter EFNS Norge

Siste endringer vedtatt på årsmøte i Oberwiesental den 4. mars 2008. 

1. Organisasjonen EFNS Norge.
EFNS: Europäishe Forstliche Nordische Skiwettkämpfe
EFNS Norge er den norske greinen av EFNS
(Europeiske Forstlige Nordiske Skikonkurranse)
EFNS  Norge er et lag som består av de norske deltakerne i det årlige arrangementet Skogs-EM på ski.
Laget er tuftet på- og skal arbeide etter de samme prinsipper som den internasjonale komiteen av EFNS.

2. Formål:
Laget skal:
• Holde seg orientert om- og orientere om det årlige Skogs-EM på ski
• Sørge for at det blir arrangert tur til det årlige Skogs-EM
• Være pådriver for at Skogs – EM kan arrangeres i Norge i blant.
• Arbeide for å rekruttere nye deltakere og at unge deltakere får lyst til å delta til Skogs-EM.
• Kunne yte bistand til reiser til møter i den Europeiske EFNS-komiteen
• Være en økonomisk ”buffer” for ev. uforutsette utgifter i forbindelse med Skogs-EM

3. Medlemmer:
Medlemmer i EFNS Norge er deltakere på Skogs-EM på ski, og som gjennom sin deltakelse tilfredsstiller de krav til deltakelse som arrangementet setter.
Medlemskapet er automatisk ved deltakelse i Skogs EM, og varer et år av gangen.

4. Kontingent:
Årsmøtet fastsetter en årlig medlemskontingent for deltakerne. Denne kontingenten innkreves fra neste års deltakere sammen med betaling for årets arrangement. Første års kontingent innkreves fra deltakerne i etterhånd av årets arrangement. Kontingent skal ikke kreves fra studentdeltakere eller deltakere som ikke er fylt 20 år på årsmøtedagen.

5. Årsmøte:
Det skal avholdes årsmøte i laget i løpet av den uka Skogs-EM arrangeres.
Årsmøtet skal:
• Godkjenne årsmelding og regnskap
• Fastsette lagets vedtekter. Vedtektsendringer krever to tredjedels flertall av de fremmøtte deltakerne på årsmøtet, og forslag om vedtektsendringer må være fremsatt i tråd med forslag som ønskes behandlet i årsmøtet.
• Velge styre som består av tre medlemmer; leder + 2 styremedlemmer
• Velge valgkomite på 3 medlemmer
• Fastsette kontingent for neste år.
• Ta opp saker som blir fremmet av medlemmer i laget.
Innkalling til årsmøte skjer samtidig med den årlige utsending av informasjon om det kommende arrangementet, og saker som ønskes behandlet må fremmes for styret innen 3 uker før arrangementet starter.

Retningslinjer for valgkomiteen i EFNS Norge

 1. EFNS Norge skal ha en valgkomite bestående av 3 representanter
 2. Komiteen velges regionvis ut fra følgende geografiske områder:
  1. 1 rep fra fylkene Sør Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark
  2. 1 rep for fylkene Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal, Akershus, Østfold, Oslo, Buskerud
  3. 1 rep for fylkene Vestfold, Telemark, Aust Agder, Rogaland, Hordaland
 3. Medlemmene velges for tre år av gangen. Ett medlem trer ut hvert år. Første og andre året foretas loddtrekning om hvilket medlem som går ut.
 4. Det medlemmet som går inn i sitt tredje år i komiteen er automatisk leder. I de to første oppstartsårene trekkes lederen bland de valgte. Ledervervet har ett års varighet.
 5. Komiteen legger frem sin innstilling senest på EFNS årsmøte.

LAST NED HER

%d bloggers like this: